Dokumentasjon om antroposofien i Norge og Norden

To utgivelser på Antropos Forlag dokumenterer 100 år antroposofisk arbeid i Norge og Norden: «En kulturimpuls slår rot» av Terje Christensen, og «Antroposofien i Norden», redigert av Oddvar Granly og Oskar B. Hansen.

«En kulturimpuls slår rot. Fra antroposofiens første tid i Norge» er tittelen på Terje Christensens meget fyldige dokumentasjon av Rudolf Steiners åtte Norges-besøk og det antroposofiske arbeidet i Norge fra begynnelsen i 1908 frem til ca. 1950. Christensens artikler forener grundig historisk dokumentasjon med levende fortellerkunst. «Han lar historien bli menneskenes historie, og de mennesker han beskriver stiger levende frem for leseren», sier utgiverne Cato Schiøtz, Oddvar Granly og Harald Haakstad i forordet.

Norden-boken er som undertittelen antyder («Fem land i samarbeide») et samarbeidsprosjekt med bidrag fra både Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge - også den en fyldig dokumentasjon av såvel arbeidet i Antroposofisk Selskap i de nordiske land som på antroposofiens mange praktiske felter. Her finnes også den spennende beretningen om hvordan Järna-prosjektet med Rudolf Steinerseminariet ble til - som en frukt av nordisk samarbeid.

Begge bøkene er nå tilgjengelig hos Antropos Bokhandel.

 

 

 

Arkiv

Mennesket i pedagogikken

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene, ved den merkelige intensiteten i den måten han var tilstede på: han hadde hele sitt liv med seg i alt han sa og gjorde.» – Jens Bjørneboe

Les mer

Goetheanum Weltweit nr 9/18

Artikler og informasjon fra "verden over"

Les mer

Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Les mer