Statutter

Ved grunnleggelsen av Antroposofisk Selskap julen 1923 vedtok forsamlingen disse statuttene – senere kalt «prinsippene» – for Antroposofisk Selskap:

1. Antroposofisk Selskap skal være en forening av men­nesker som vil pleie det sjelelige liv i det enkelte menneske og det menneskelige samfunn på grunnlag av en sann er­kjennelse av den åndelige verden.

2. Grunnstammen i dette selskapet dannes av de perso­ner som julen 1923 var samlet ved Goetheanum i Dornach, såvel av enkeltpersonene som de grupper som lot seg repre­sentere. De er gjennomtrengt av den overbevisning at det i vår tid allerede foreligger en virkelig vitenskap om den åndelige verden, som er blitt arbeidet frem gjennom mange år og for en vesentlig del også allerede er offentlig­gjort, og at det er en mangel ved vår tids sivilisasjon at den ikke pleier en slik vitenskap. Antroposofisk Selskap skal ha denne pleien til sin oppgave. Det vil for­søke å løse denne oppgaven ved å gjøre den antropo­sofiske åndsvitenskap som pleies ved Goetheanum i Dornach til sentrum for sine bestrebelser, med dens resul­tater for broderligheten i sam­livet mennesker imellom, for det moralske og religiøse så­vel som for det kunst­neriske og alment åndelige liv i men­nesket.

3. De personer som var forsamlet i Dornach og som dan­net grunnstammen i selskapet, ga sin tilslutning til Goetheanums ledelse, representert ved det styre som ble dannet av den grunnleggende forsamling, hva følgende oppfatning angår: «Den antroposofi som pleies ved Goetheanum fører til resultater som kan gi impulser til et hvert menneskes åndelige liv, uan­sett nasjon, stand eller religion. Disse resultatene kan føre til et sosialt liv som virkelig er bygget på broderkjærlighet. Å tilegne seg dem som livsgrunn­lag er ikke avhengig av noen vitenskaplig dannelses­grad, men kun av det fordomsfrie menneskeve­sen. Men den antroposofiske forskningen og den fagmes­sige bedømmelsen av dens resultater krever åndsvitenskape­lig skolering, som oppnås trinnvis. Disse resultatene er i sin art like eksakte som resultatene innen­for sann naturvitenskap. Når de på samme måte som disse når frem til almen anerkjennelse, vil de bringe et tilsva­rende fremskritt på alle livsområder, ikke bare i det ånde­lige, men også i det praktiske liv.»

4. Antroposofisk Selskap er intet hemmelig selskap, men fullt ut offentlig. Enhver som ser noe berettiget i at det finnes en slik institusjon som Goetheanum i Dornach, i egenskap av en Fri høyskole for åndsvitenskap, kan bli medlem uansett nasjon, stand, religion, vitenskapelig eller kunstnerisk overbevisning. Sel­skapet avviser enhver sekte­risk bestrebelse. Det betrakter politikken som liggende utenfor sin oppgave.

5. Antroposofisk Selskap ser et sentrum for sin virk­somhet i Den frie høyskole for åndsvitenskap i Dornach. Høyskolen skal bestå av tre klasser. Sel­skapets medlemmer opptas i høyskolen på ansøkning, når de har vært medlem av selskapet i en av Goetheanum-ledelsen fastsatt tid. De kommer derved med i første klasse av Den frie høyskole for ånds­vitenskap. Opptagelsen i annen, henholdsvis tredje klasse skjer når Goetheanum-ledelsen finner søkeren egnet til det.

6. Hvert medlem av Antroposofisk Selskap har rett til å delta i alle de foredrag, øvrige fremførelser og møter som selskapet arrangerer, på de betingelsene som kunngjøres av styret.

7. Ordningen av Den frie høyskole for åndsvitenskap påhviler først og fremst Rudolf Steiner, som skal utnevne sine medarbeidere og sin eventuelle efter­følger.

8. Alle selskapets publikasjoner skal være offentlige på samme måte som andre offentlige selskapers.* Heller ikke publikasjonene til Den frie høyskole for åndsvitenskap vil danne noen unntagelse fra dette, men ledelsen for skolen gjør på forhånd krav på å bestride berettigelsen av enhver dom om disse skriftene, som ikke er støttet på den skole­ring som de er fremgått av. Den vil således ikke tilkjenne noen dom berettigelse som ikke er bygget på tilsvarende forstudier, slik som det jo ellers også er vanlig i den aner­kjente vitenskapelige verden. Derfor vil skriftene til Den frie høyskole for åndsvitenskap bære følgende anmerk­ning: «Trykket som manus­kript for medlemmene av Den frie høyskole for ånds­vitenskap, Goetheanum klasse ... . En kompetent dom om disse skriftene tilkjennes ikke noen som ikke har ervervet seg den forkunnskap som kreves av denne skole, enten gjennom den selv eller på en måte som skolen anerkjenner som likeverdig. Andre bedømmelser blir avvist, for så vidt som for­fatterne av de angjeldende skrifter ikke innlater seg i noen diskusjon om dem.»

9. Antroposofisk Selskaps mål skal være å fremme ånds­forskningen, likesom denne forskning selv er målet for Den frie høyskole for åndsvitenskap. Dog­matikk på et­hvert område skal være utelukket fra Antroposofisk Sel­skap.

10. Antroposofisk Selskap avholder hvert år i Goethea­num et ordinært årsmøte, hvor det blir gitt en fullstendig årsberetning av styret. Dagsordenen for dette møte kunn­gjøres av styret sammen med inn­bydelsen til alle medlem­mer seks uker før stevnet. Styret kan innkalle ekstraordi­nære forsamlinger og fastsette dagsordenen for dem. Det skal sende innbydelsen til medlemmene tre uker i forveien. Forslag fra enkelte medlemmer eller grupper av medlem­mer skal sendes inn en uke før stevnet.

11. Medlemmene kan slutte seg sammen i større eller mindre grup­per innenfor ethvert stedlig eller saklig om­råde. Antroposofisk Selskap har sitt sete ved Goetheanum. Derfra skal styret bringe til medlemmene eller medlemsgruppene hva det anser som selskapets oppgave. Det trer i forbindelse med de tillitspersoner som velges eller utnevnes av de enkelte gruppene. De enkelte gruppene ordner med opptagelsen av medlemmer; men bekreftelsen på opptagel­sen skal forelegges styret i Dornach og undertegnes av dette i tillit til anbe­falingen fra tillitspersonene. I alminne­lighet skal hvert medlem. slutte seg til en gruppe; bare når det er helt umulig for noen å kunne bli opptatt i en gruppe, bør de la seg oppta som medlem direkte i Dor­nach.

12. Medlemsbidraget bestemmes av de enkelte grupper; men hver gruppe skal for hvert av sine medlemmer bidra med 15 SFR til sentralledelsen ved Goetheanum.

13. Hver arbeidsgruppe utformer sine egne statutter, disse skal bare ikke stride mot Antroposofisk Selskaps sta­tutter.

14. Ukeskriftet «Das Goetheanum» er sel­skapets organ og forsynes med henblikk på dette med et bilag som skal inneholde selskapets offisielle meddelelser. Denne utvidede utgaven blir bare gitt til medlemmer av Antroposofisk Selskap.

 


* Også betingelsene for skoleringen er skildret offentlig og vil fortsatt bli offentliggjort.

26.01.2015

Lars-Åke Karlsson

I programmet Ett annat HIMLALIV på YLE, finsk TV forteller Karlsson om antroposofien, historiens vendepunkt og om utdannelsen til prest i kristensamfunnet – nå pensjonist. Programmet er på svensk med finske undertekster.

23.12.2014

Å formidle HÅP

Pedagogikkens oppgave er ikke først og fremst å informere om verden, men å formidle verden på en slik måte at det oppvoksende barnet fatter kjærlighet til den og forbinder seg med den, skriver Frode Barkved i en kronikk Klassekampen. (PDF-fil)

09.03.2014

«Morgen ved midnatt»

- Kaj Skagen har lagt ut en detaljert innholdsfortegnelse til sin kommende Rudolf Steiner-biografi

07.11.2013

«Lærerens tause empiri»

Dag-Otto Thunold tar opp tråden fra Frode Barkveds utspill i KK

25.10.2013

Pedagogisk eros

Frode Barkved oppfordrer vår nye kunnskapsminister til å slå et slag for undervisningskunsten

07.07.2013

«Et uønsket barn»

Henning Næss skriver i Aftenposten om reinkarnasjon

02.04.2013

«Rudolf Steiners utfordring»

Se Jonathan Stedalls intervju med Peter Selg m.fl. om Rudolf Steiner og antroposofien