Kristus' betydning for erkjennelsen.

Seminar om esoterisk kristendom og kristologi med Hans Kolstad, Jørgen Braren Lauritzen, Cato Schiøtz og Daniel Rudklint.

Tidspunkter:
Fredag 29. september kl. 19
Lørdag 30. september kl. 11–17

Steiners skrifter om Kristus utgjør en av de bærende grunnbjelkene i hans forfatterskap og derfor også både i antroposofien og for Kristensamfunnet. Med et bilde kan man si at de tilsammen danner grunnmuren som hele hans verk hviler på.

Ikke desto mindre er dette aspektet av Steiners tenkning fundamentalt underkommunisert i dagens Steiner-formidling. Samtidig står vi her overfor tanker som er sentrale for forståelsen av hele vår sivilisasjon, og som gjør Steiner til kanskje den mest betydningsfulle tenkeren i Europas 20. århundre.

Steiners kristologi slår opp et stort historisk panorama fra de enkle folkereligionene, mysterietradisjonene, den tidlige greske filosofien og frem til Kristus’ budskap og videre til dagens åndelige situasjon.

Et vesentlig perspektiv i dette panoramaet er spørsmålet om erkjennelsens betydning sett i et åndelig perspektiv.

Seminaret inviterer til å reflektere over Kristus’ betydning og aktualitet for erkjennelsen, både i forhold til mysterietradisjonene og gresk filosofi. Kanskje enda viktigere er imidlertid spørsmålet om hvilken betydning Kristus’ fornyelse av erkjennelsesspørsmålet har for oss idag. Utfordringen er: Hvorledes blir erkjennelsen å forstå hvis den ses i lys av Kristus’ evangelium? Svaret vil kunne virke provoserende på det moderne mennesket, men også gi stoff til besinnelse og ettertanke i et gjennommaterialistisk samfunn.