ÅRSMØTE I ANTROPOSOFISK SELSKAP søndag 18.4 fra 11.00 - 12.30.

Vedlagt er årsmøtepapirene.

Påmelding innen fredag 9.april til: elizabeth@antroposofi.no

ÅRSMØTE I ANTROPOSOFISK SELSKAP, søndag 18. april 2021

MØTET VIL BLI GJENNOMFØRT PÅ ZOOM  FRA KLOKKEN 11.00 TIL 12.30.

PÅMELDING INNEN FREDAG 9. APRIL, TIL: elizabeth@antroposofi.no

Dette er en kortere versjon av dagsorden, fullstendig ersjon ligger vedlagt

GENERALFORSAMLING:

Godkjenning av dagsorden, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Årsberetning 2020

Regnskap 2020

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING.

Arbeidsledelsen foreslår å endre til følgende:

a. Styremedlemmene velges for 3 år om gangen, og maks funksjonstid er 9 år.

I dag kan man gjenvelges etter to år, og det er ingen begrensninger i funksjonstid.

b. Dersom årsmøtet ikke ønsker denne endringen foreslås det at funksjonstiden innen nåværende ordning begrenses til 8 år.

Det trengs 2/3 flertall for å godkjenne vedtektsendringer.

c. Endre navnet Arbeidsledelsen til styret.

e. Endre navnet generalsekretær til landsrepresentant

Medlemmer som er gått bort i 2020

VALG

Arbeidsledelsen har i 2020 bestått av: Dag Blakkisrud, Runa Evensen Gafni, Phillip Nortvedt, Ingrid Reistad, Turid Ulven og Elizabeth Wirsching

Valg i AL:

Dag Blakkisrud og Turid Ulven stiller begge til gjenvalg.

Runa Evensen Gafni og Phillip Nortvedt tar ikke gjenvalg.

Valgkomitéen innstiller

·       Dag Blakkisrud til gjenvalg i AL

·       Turid Ulven til gjenvalg i AL

·       Marius Wahl Gran til nytt medlem av AL

·       Frode Wendelboe til nytt medlem av AL

 

Begrunnelse for gjenvalg i Arbeidsledelsen

Turid Ulven:

De to første årene i AL har gått fort, og jeg stiller gjerne til gjenvalg. Blant annet vil jeg gjerne bidra i den videre forandringsprosessen som er påbegynt innad i styrearbeidet og utad i forholdet til medlemmene og de forskjellige virksomhetene. Til nå har arkivarbeidet vært en hovedoppgave for meg, og forhåpningen er at det etter avlevering til Riksarkivet skal bli enkelt å bruke for enhver som ønsker det. I 2020 undersøkte vi mulighetene og interessen for en møteplass for yngre medlemmer – kan dette være aktuelt å bidra til på flere steder i landet fremover? Brobyggingen mellom de ulike antroposofiske virksomhetene er også et påbegynt prosjekt som jeg opplever viktig og inspirerende. Dessuten vil jeg fortsette å være engasjert i samarbeidet med andre miljøer i kulturlivet som deler våre interesser, så som folkehøyskolene og Det norske Grundtvigselskapet. Jeg tror det er viktig å nå ut, også utenfor den egne sfæren.

Dag Blakkisrud:

Det er to år siden jeg ble valgt inn i Arbeidsledelsen. Det har vært to år med bekymringer og gleder. Bekymring fordi jeg ser splittelser i miljøet vårt, og at noen bruker antroposofien og Rudolf Steiner som argumentasjon for egne politiserte synspunkter. Glede over at nye medlemmer kommer til, og at Selskapets initiativer er i utvikling. Blant annet har Arbeidsledelsen besluttet å gå inn for et treårig fokus på eurytmi og språkforming, og det er et spennende initiativ under utvikling i ungdomsarbeid med formidling av antroposofi. Disse tiltakene vil jeg gjerne være med å bidra til, og derfor svarte jeg ja da jeg ble spurt om å ta gjenvalg. 

Presentasjon av nye medlemmer av AL:

Frode Wendelboe er 44 år og utdannet sosionom, helsepedagog og sosialterapeut, med tilleggsutdannelse innen autisme fra Stockholms universitet: 

Hele mitt voksne liv har jeg arbeidet med å skape meningsfulle sammenhenger for ungdommer og voksne med forskjellige funksjonsvariasjoner. Utgangspunktet er den antroposofiske menneskekunnskapen. Jeg arbeider i dag som konsernsjef for Främjagruppen som har omfattende omsorgsvirksomhet i Sverige og Norge. Jeg mener at det sosiale arbeidet tilbyr oss muligheten til å forstå mere om de usynlige lovmessighetene. 

Marius Wahl Gran

Jeg ble født i Oslo i 1970 og arbeider som førstelektor ved Steinerhøyskolen i Oslo, innenfor billedkunst og kunstpedagogikk. Jeg ble utdannet som billedkunster ved Steinerseminariet i Järna samt ved Konstfack i Stockholm. Jeg har også en mastergrad fra Steinerhøyskolen i Oslo, og har kontinuerlig utstillinger som maler og billedkunster. Gjennom årene har jeg også vært virksom som kunstkurator, blant annet under den store utstillingen i Sverige 2011: See! Colour!, med verk av bland annet James Turrell, Hilma af Klint og Rudolf Steiner. Jeg har skrevet artikler i ulike tidsskrifter og blitt intervjuet i blant annet Pedagogiska Magasinet om mitt mastergradsarbeid. Jeg har også deltatt i svenske tv-program som Äntligen Hemma og Nyhetsmorgon i Tv4. Jeg har vært styremedlem i Stiftelsen Hilma af Klints Verk og er i dag styremedlem i Stiftelsen Kristallen som arbeider for å oppføre en kunsthall for blant annet Hilma af Klints kunst. Det norske arkitektkontoret Snøhetta er involvert som arkitekter i prosjektet. I mange år var jeg også styremedlem i Antropososfiska Sällskapet i Sverige.

VALG AV REVISOR:

Revisor Odd Eide-Fredriksen stiller til gjenvalg for 1 år.

·       Valgkomitéen innstiller Odd Eide-Fredriksen som revisor i 1 år. 

Valgkomiteen har bestått av følgende: Ragnhild Fretheim (tar ikke gjenvalg), Arne Øgaard, Elizabeth Wirsching (ALs representant)

·       Valgkomitéen innstiller Marianne Tellmann for 2 år i valgkomitéen.

 

Arkiv