Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

| Antroposofisk selskap

Denne artikkelen er en gjengivelse av Hjalmar Hegges manuskript til hans prøveforelesning for den

filosofiske doktorgrad (8.4.1988) over oppgitt emne: "Rudolf Steiner som tenker og mystagog ("seer").

Muligheten og nødvendigheten av en grenseoppgang."

 

Er der en adskillelse mellom Rudolf Steiner som tenker (filosof og som "seer"

("åndsforsker", som han betegner seg selv) - eller er det en forbindelse mellom dem, og i

tilfelle hvilken? Hvis det siste er forholdet, må da uttrykket "grenseoppgang" mer forståes

som en avklaring av en relasjon enn i betydningen "trekke en grense".

 

Tilbake