Vedtekter for Antroposofisk selskap

Antroposofisk selskap i Norge er en selvstendig forening av mennesker, et landsselskap innenfor Det almene antroposofiske selskap (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft) som har sitt hovedsete ved Goetheanum i Dornach, Sveits. Landsselskapet har verneting i Oslo. 

Formål 

Grunnlaget for arbeidet i det norske landsselskap er uttrykt i de prinsipper som ble utformet under Julestevnet 1923 i Dornach, og som ligger til grunn for Det almene antroposofiske selskap og Den frie høyskole for åndsvitenskap. 

Antroposofisk selskap i Norge bygger sitt arbeid på den antroposofisk orienterte åndsvitenskap eller antroposofi som er utviklet av Rudolf Steiner. Selskapet vil fremme utviklingen av denne åndsvitenskap og være et møtested for mennesker som med utgangspunkt i antroposofi vil pleie det sjelelige liv i enkeltmennesket og i samfunnet. 

I sitt arbeid vil selskapet anspore til fri åndserkjennelse. Det avviser sekterisme og dogmatikk og anser ikke politikk som sin oppgave. 

Medlemskap 

Enhver som ser en berettigelse i at det finnes en slik institusjon som Goetheanum i Dornach, det vil si en fri høyskole for åndsvitenskap, kan bli medlem av selskapet, uavhengig av sin kulturelle bakgrunn eller personlige overbevisning. 

Medlemskap i Det almene antroposofiske selskap tegnes gjennom Antroposofisk selskap i Norge og omfatter også medlemskap i landsselskapet. 

Medlemmene kan slutte seg sammen stedlig eller saklig i grupper, som selv bestemmer sine vedtekter. Medlemmer som ikke finner det mulig å slutte seg til en gruppe, kan stå tilsluttet landsselskapet direkte som frittstående medlemmer. 

Gruppenes vedtekter må ikke stride mot vedtektene for Antroposofisk selskap i Norge eller mot prinsippene og statuttene for Det almene antroposofisk selskap. 

Gruppene oversender landsselskapet navn og adresse på medlemmene samt navn og adresse til en kontaktperson. Landsselskapet fører fortegnelse over gruppemedlemmer og frittstående medlemmer. Landsselskapet skal underrettes når en gruppe dannes eller oppløses. 

Styret  

Antroposofisk selskap i Norge skal ha et styre som samordner selskapets virksomhet og representerer landsselskapet utad. Medlemmer til styret velges på årsmøtet for 2 (to) år om gangen, svarende til de behov og muligheter som til enhver tid foreligger. Høyst halvparten av medlemmene står på valg hvert år. Medlemmene kan gjenvelges. Styret bestemmer selv sine funksjoner og kan utpeke en leder. 

Landsrepresentant 

Landsselskapet skal så vidt mulig ha en landsrepresentant som medlem av styret. Landsrepresentant velges sammen med de øvrige medlemmer av styret, men med sikte på at landsrepresentanten så vidt mulig kan fungere over et tidsrom av flere år.  

Landsrepresentantens funksjonstid, lønn og arbeidsvilkår avtales med det øvrige styret innen en ramme som årsmøtet har godkjent. 

Årsmøte 

Hvert år skal styret innkalle til et årsmøte med tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med to ukers varsel etter begjæring av styret eller av minst tyve medlemmer. Ordinært årsmøte skal avholdes senest i pinsen. Dagsorden er: Årsberetning, godkjennelse av revidert regnskap, valg samt eventuelle forslag. 

Styret sørger for fremleggelse av et revidert regnskap for virksomheten og foreslår leder av årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, skal innsendes skriftlig senest 4 uker før generalforsamling. 

En valgkomité på tre personer – derav én fra styret og to valgt av selskapets årsmøte – kan sammen med innkallingen fremme forslag til styret for det kommende år. Medlemmer som ønsker å foreslå personer til styret, sender sitt forslag til valgkomiteen senest 8 uker før generalforsamlingen. Andre forslag til sammensetning av styret kan behandles på årsmøtet når forslaget enten fremmes av siste års styre eller tillates fremmet av minst halvparten av de møtende. 

Saker som fremmes til avstemning, avgjøres ved stemmeflertall. Stemmegivningen skjer personlig blant de møtende. Det er ikke anledning til å stemme etter fullmakt. Skriftlig avstemning kan forlanges av styret eller av minst ti møtende medlemmer.

Medlemsbidrag 

Hvert medlem betaler gjennom landselskapet et årlig medlemsbidrag til Det almene antroposofiske selskap, og dessuten et årlig bidrag til Antroposofisk selskap i Norge. Bidragene fastsettes på de respektive årsmøter. 

Vedtektsendring 

Vedtektsendring, eventuelt også selskapets oppløsning, kan besluttes av årsmøtet med to tredjedels flertall. Ved selskapets oppløsning, tilfaller eventuelle midler Det almene antroposofiske selskap.