Helsepedagogikk og sosialterapi

Den antroposofiske helsepedagogiske bevegelsen i Norge har gitt omsorg og undervisning til barn med utviklingshemning siden 1938.

Fra 1960-årene av også bo- og arbeidstilbud til voksne under betegnelsen sosialterapi, for eksempel gjennom Camphill-bevegelsen. Den helsepedagogiske virksomheten er i dag knyttet til tre helsepedagogiske steinerskoler, samt ulike spesialpedagogiske tiltak innenfor steinerskolene.

Basert på steinerpedagogikk

Den antroposofiske helsepedagogikken baserer seg på steinerpedagogiske prinsipper. Teoretisk og formell læring forankres i kroppslige og opplevelsesmessige erfaringer gjennom kunstneriske, praktiske og terapeutiske aktiviteter. 

Helsepedagogikken forener en individuelt basert spesialpedagogikk med sosial integrasjon og tilhørighet.

Helsepedagogikken i dag

Internasjonalt omfatter den antroposofiske helsepedagogiske og sosialterapeutiske bevegelsen ca. 630 bo-, opplærings og arbeidstilbud for utviklingshemmede i mer enn 40 land.

Camphill-bevegelsen

Camphill-bevegelsen, en bevegelse som omfatter ulike fellesskapstiltak for mennesker med spesielle behov, etter modell utviklet av den østerrikske legen Karl König (1902–66).

Bakgrunn

Som jødisk flyktning grunnla Karl König og hans medarbeidere et hjem for utviklingshemmede barn i Skottland i 1938, senere Camphill utenfor Aberdeen.

König baserte seg på Rudolf Steiners antroposofi, særlig hans sosiale og helsepedagogiske ideer. Camphill-landsbyer er bygd opp rundt familiehus der medarbeidere og barn med spesielle behov lever i et mest mulig naturlig fellesskap.

Landsbyen tilstreber en mest mulig likeverdig integrering for voksne utviklingshemmede. Levefellesskapet i boliger og arbeidsfellesskap i verksteder, samt et aktivt sosialt og kulturelt liv er grunnpilarene i landsbykonseptet. 

Camphill i dag

Camphill-bevegelsen har vært representert i Norge siden 1966, da Vidaråsen landsby ble dannet.

Internasjonalt omfatter Camphill-bevegelsen ca. 90 virksomheter. De inngår i en større sammenheng bestående av ca 630 antroposofisk baserte tiltak for barn (helsepedagogikk) eller voksne (sosialterapi).